Общи събрания

Общо събрание на членовете 2012г.

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на

на СНЦ “Българска агенция за развитие”  

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска агенция за развитие”, на основание член 26, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и член 18 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 28 май 2012 г. в 16 часа на адрес: гр. София, ул.Пиротска 130, офис 4 при следния дневен ред:

1.       Обсъждане и приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на сдружение «Българска агенция за развитие» през 2011 г.

Проект за решение:

Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2011 г.

2.       Приемане на финансовия отчет на сдружение «Българска агенция за развитие» за    2011 г.

Проект за решение:

Общото събрание приема финансовия отчет на сдружение «Българска агенция за развитие» за 2011 г.

3. Други.

Писмени материали към поканата:

Ø  Доклад на Управителния съвет на сдружение “Българска агенция за развитие” за дейността на сдружението през 2011 г.

Ø Финансов отчет на сдружение “Българска агенция за развитие” за 2011 г.

Писмените материали са достъпни всеки работен ден в офиса на сдружението на адрес: гр. София, ул. Пиротска 130, офис 4

При липса на кворум на основание чл. 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 20 от Устава на сдружението Oбщото събрание ще се проведе в същия ден (28 май 2012 г.) от 17 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.