Проект + APL “По-гъвкави системи за ПОО"

APL-logoПо-голяма част от неформалното или самостоятелното учене, в смисъла на учене, което не е проведено от определена образователна или обучителна институция и обикновено не води до получаването на сертификат или удостоверение, не бива признато. Този факт има особено негативно отражение върху някои специфични групи като например жени, имигранти и безработни лица, тъй като може да намали възможностите им за намиране на работа.

С цел преодоляването на негативните ефекти от липсата на признаване на вече придобитите умения, през 2004 г. Европейският съюз приeма общи европейски принципи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене – необходима рамка за насърчаване на съпоставимостта и приемането на съществуващите различия между държавите-членки, както и за възприемане и трансфериране на резултатите в различни условия и среда.

Проектът + APL прави крачка напред в това направление и има за основна цел да трансферира инструменти и иновативна методология за валидиране на неформално и информално учене, ползващи се с широко признат успех в Португалия, като идеята е те да бъдат въведени с помощта на групи от специалисти в ПОО в Германия, България, Испания, Италия и Полша.

Валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене

На страницата на министерството на „Образованието и науката” са предоставени документи, добри практики и наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене. Материалите са подготвени по проект „Нова възможност за моето бъдеще”. 

За повече детайли посетете страницата на министерството: http://validirane.mon.bg/?m=3

Програмата „Учене през целия живот“

LLPЕвропейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една шапка, програмата „Учене през целия живот“ (www.ec.europa.eu/llp). Тази програма дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи възможности за обучение в цяла Европа. Тя се състои от четири подпрограми:

Инструментът Youthpass

YouthpassYouthpass е инструмент за валидиране на обучителните резултати, придобити от участниците в проекти, финансирани от програма "Младежта в действие". Youthpass е част от стратегията на Европейската комисия за насърчаване на признаването на неформалното обучение.

Повече информация за Youthpass можете да намерите на: https://www.youthpass.eu/bg/youthpass/about/

Списание "Българска Наука"

NaukaПрез зимата на 2005/2006 г. започва издаването на онлайн списанието "Българска Наука", което предоставя безплатно материали, идеи и добри практики за неформалното образование.

Освен интернет изданието, списанието организира и много различни събития, свързани с науката и неформалното образование извън интернет пространството.