Проект APL

APL-logo

EU flag LLP EN-01

 

 

 

 

Описание на проекта:

+ APL  “По-гъвкави системи за ПОО, основани на признаване на предходно учене”

С подкрепата на програмата на Европейския съюз "Учене през целия живот" екип от партньори от седем европейски институции с богат опит в проучването и анализа на професионалното образование и обучение (ПОО), воден от полската организация National Forum for Lifelong Guidance Policy  (NFDK) заедно с Институт по качество и технология (ISQ) от Португалия,  осъществява проекта + APL “По-гъвкави системи за ПОО, основани на признаване на предходно учене” в периода от ноември 2012 г. до ноември 2014 г.

Общата цел на проекта +APL е да се трансферират инструменти и иновативна методология за валидиране на наученото по неформален и информален начин, използвани с признат успех в Португалия и да бъдат приложени в групи на специалисти в областта на професионално образование и обучение (ПОО) в Германия, България, Испания, Италия и Полша.

Конкретните цели на проекта са:

1. Повишаване на модернизацията, качеството и гъвкавостта на европейските системи за ПОО чрез подготовката на учители/ обучители/ професионалисти в методология за разпознаване, валидиране и сертифициране на инструменти и компетенции (RVCC) в областта на ПОО.

2. Придобиване на нови знания, умения и квалификации за улесняване на личностното развитие и посрещане на пригодността за заетост и стандарти за участие в европейския пазар на труда.

3. Принос за подобряване на качеството и иновациите в организациите и системите на ПОО.

4. Разработване на съвместим с EQF професионален профил, който ще бъде основа за документиране на резултатите от обучението към стандартизиран модел за сертифициране.

5. Оценка на съществуващото положение и възможностите за пропускливост и достъп от обучаващия персонал на ПОО към висшето образование.

6. Трансферът и адаптирането на RVCC материалите, които да отговарят на спецификата на отделните държави и нуждите на целевата група.

7. Разработване на европейска програма ECVET за APL професионалисти, въз основа на EQF резултати от обучението.

Партньори:

NFDK, Полша

NFDK е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в Полша, което действа на национално ниво и притежава регионална структура. Основната цел на NFDK е разработване на Политика за насочване развитието на индивида през целия живот в Полша в съответствие с Lisbon Communication, Болонският процес и Стратегията на ЕК “Европа 2020”.

ISQ, Португалия

ISQ е институция за качество и технологии, създадена през 1965 г. в Испания ISQ притежава общопризнат опит във всички области от цикъла на обучение и е една от основните национални организации в областта на развитието през целия живот, включително електронното обучение, професионално сертифициране, APL, ECVET и управлението на знания. ISQ има дългогодишен опит в признаването/ валидирането на неформалното и информалното учене (APL).

VHS Cham, Германия

VHS Cham е регистрирано сдружение с нестопанска цел в Горен Пфалц, Бавария, което работи на регионално ниво. VHS Cham предлага курсове в областта на обществото, професионалното развитие, езиците, здравето, културата, както и специални курсове (училища за втори шанс и програми за ограмотяване). Голяма част от дейността й е насочена към младите хора, безработните, включително дългосрочно безработните и тези, които искат да се преквалификацират.

БАР, България

Българска агенция за развитие (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото чрез разработване, локализация и трансфер на иновативни продукти за образование и обучение, материали и методологии; анализ, трансфер и разпространение на добри практики, създаване и насърчаване на центрове за високи постижения, създаване и популяризиране на мрежи за ПОО; принос към процеса на разработването на ЕКР и валидиране на неформалното и информалното учене в професионалното образование и обучение

Ceres, Италия

Ceres насърчава, координира и провежда изследователски дейности и проучвания в икономическата и социалната сфера. Изследванията на Ceres са насочени към социално-икономическото въздействие на технологичните, организационните и пазарните промени с цел идентифициране на политики, които адекватно да благоприятстват икономическия растеж, местното развитие, заетостта и благосъстоянието в Обществото на знанието.

SCIES, Испания

SCIES е организация за научни изследвания, консултации и услуги, активна в областта на образованието и обучението, която е създадена като дружество с ограничена отговорност в началото на 1999. SCIES работи чрез оперативния офис SCIENTER, активен в Гранада от 1996 г. насам и разчита на опита, предоставен от основния си партньор SCIES в Болоня (Италия).

 

Интернет сайт на проекта: http://www.plusapl.net/

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.