Регионално развитие

 • Подкрепа на регионалното развитие
 • Съдействие на и подпомагане отношенията между държавния и частния сектор
 • Оптимизиране на законовата и данъчна среда
 • Защита на правата на интелектуалната собственост и потребителя
 • Обмяна на добри практики

БАР допринася за постигането на стабилно развитие, разработване на методи за ефективно управление и използване на природните ресурси и защита на околната среда. Агенцията подкрепя специфични за региона бизнес дейности, също както и развитието на предприемачеството чрез изработването, разпространението и публикуването на научни и информационни материали и бюлетини. БАР осигурява техническа и оперативна помощ на обществени и частни организации и институции, централните и местни власти за реализирането на инициативи в сферата на образованието, здравеопазването, културата, спорта, икономиката, туризма, административната реформа и др. БАР цели да улесни развитието и нарастването на възможностите на местно равнище. Нашето визия е за динамична и стабилна икономика, която да е конкурентна в областта на познанието, новите технологии и доброто качество на живот като цяло. БАР осигурява подкрепа за възраждането на градските и селски райони, подобряване на регионалната инфраструктура, също както и подпомагане професионалната адаптация на младите хора и на възрастните на работния пазар, чрез осигуряване на професионално обучение.

Професионално обучение и образование

 • Новаторски образователни и обучителни програми
 • Европейска квалификационна рамка
 • Мрежа за професионално обучение

Европейско сътрудничество

 • Създаване и поддържане на контактна и бизнес мрежи
 • Мрежа за обмяна на информация
 • Центрове за върхови постижения

 

ИТ образователни апликации

 • Приложения за отворено и дистанционно обучени
 • е-обучение

 

Социална интеграция

 • Изграждане на гражданско общество и заздравяване на демократичните принципи в обществото.
 • Оказване на подкрепа за социалната и лична интеграция на хора от рискови групи, които са в неблагоприятно социално положение, инвалиди или се нуждаят от помощ.
 • Оказване на подкрепа за и промотиране на равнопоставеността между половете.

 

Изследвания


БАР използва прецизна изследователска стратегия. Нашите изследователски екипи работят в ключови области на професионалното обучение, които съчетават и подчертават въпроси от национално значение, социалната и икономическа политика и интеграция и хармонизация на Европейския съюз. Квалификацията на нашия екип е резултат от солидна академична подготовка и опит в съответната сфера, техните постоянни контакти с университети и други образователни институции. БАР подкрепя иновациите чрез повишаване интереса към добрите иновационни практики, иновационните техники и процес и новаторски бизнес управление и процедури.

Проекти свързани с информационните технологии

 • Управление на знанието
 • Техническа помощ при технологичен трансфер
 • Идентифициране на крайните потребители
 • Осигуряване на информация и проучване на потребителските нужди