Проект DeTales

\"Grundtvig

DeTales-Digital Education Through Adult Learners EU-Enlargement Stories

 Запознаването с други култури подкрепя процеса на европейска интеграция и трябва да включва всички целеви групи, особено възрастните с по-ниска квалификация и възрастните над 55 години и служителите на по-голяма възраст, за които е по-малко вероятно да бъдат включени в образователни дейности. Многостранният проект по програма „Грюндвиг” DeTALES получава своята обосновка от това твърдение и изследва въздействието от разширяването на ЕС като се фокусира върху наскоро присъединилите се страни-членки и в частност върху това как те се приспособяват към ЕС и неговите стари членове, както и върху очакванията на преговарящите страни в рамките на следните тематични области:

 • отваряне на границите/ мобилност;
 • Европейски пазар на труда;
 • Европейска културна идентичност и многообразие от нови и стари страни-членки.

DeTALES събира обучаеми от най-старите страни-членки – Италия, Германия и Великобритания – и от най-новите – Литва, Унгария (2004), България (2007) и Турция, като предоставя възможност на възрастните за активно участие чрез споделяне на истории с помощта на дигитални устройства на достъпна цена.

Целите на DeTALES са:

 • да се разработят обучителни материали, които да съдействат за установяването на приятелски отношения между възрастните от останалите страни-членки на ЕС чрез трансфер на знания по въпросите за разширяването на ЕС;
 • да подобри дигиталните компетенции;
 • да повиши гражданските компетенции;
 • да насърчи междукултурния диалог сред страните-членки на ЕС;
 • да насърчи възрастните да използват самостоятелно обучителни материали;
 • да насърчи участието на хора в неравностойно положение в процеса на ученето през целия живот.

 

Дейности:

Ще бъде публикувано на обучително ръководство на тема „Как да използваме инструментариума: ръководтсво за автори и обучители”, свързано с използването на дигиталното разказване на истории по различни европейски тематични области на всички езици на партньорството.

Трима обучители от всяка партньорска организация ще бъдат обучени по време на семинар в Турция, след което ще трябва да осигурят трансфер на придобитите компетенции чрез провеждане на обучения в три фокус групи, състоящи се от общо 20 възрастни във всяка от станите.

 

Крайни продукти: 

 • Ръководство за дигитално разказване на истории „Как да използваме инструментариума” – ръководство за възрастни и обучители
 • Европейска платформа за дигитално разказване на истории;
 • Европейски пътеводител.

 

Бъдещи планове: 

Разпространяване на неформалния подход (дигитално разказване на истории) от неформалното към формалното обучение и към останалите страни.

Уебсайт на проекта: www.details-project.eu в процес на разработка

Този материал е разработен в рамките на проект,   финансиран със съдействието на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не носи отговорност относно използването на информацията, съдържаща се в нея.
Grundtvig Multilateral 510674-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG