Партньорска среща в Германия

В периода 4 - 6 май 2011г. в Дюселдорф, Германия се проведе втората партньорска среща по проекта „DeTales – Дигитално обучение за възрастни чрез разказване на истории, посветени на разширяването на ЕС”.

По време на срещата бе обсъден актуалният статус на проекта и бе представено предварително изследване, имащо за цел да събере информация за нагласите на гражданите на включените в партньорството страни по въпросите свързани с историята и разширяването на ЕС. В рамките на изследването бяха интервюирани над 270 респондента от седем европейски страни – Италия, Германия, Великобритания, Унгария, Литва, България и Турция. Методологията, която бе използвана в рамките на изследването, се базира на разработване и оценка на въпросници, покриващи пет основни теми, свързани с историята и разширяването на ЕС: идентичност, разширяване, мобилност, пазар на труда и гражданска активност. Поради хетерогенния състав на групата от респонденти, състояща се от граждани три стари страни – членки на ЕС, три ново присъединили се страни – членки на ЕС и една страна в процес на процес на присъединяване към ЕС, може да се твърди, че получените резултати представляват добра изходна база за изследване на различията и приликите в нагласите на населението в европейски мащаб.

По време на срещата бяха проведени и редица дейности, насочени към разширяването на познанията и разбирането на представителите на партньорските организации по отношение на методологията и съвременните тенденции на в дигиталното разказване на истории.

Следващата партньорска среща по проекта ще бъде проведена през месец септември 2011г. в гр. Денизли, Турция.