Партньори

\"Horizons

Merseyside Expanding Horizons Ltd (Великобритания)

Merseyside Expanding Horizons Ltd обединява публични и частни организации с цел насърчаване и създаване на обединения за междусекторно сътрундичество около ключови проблеми, свързани със социалното включване и многообразието. Merseyside Expanding Horizons Ltd притежава дългогодишен опит и познания в резултат от работата с различни общности, изправени пред социално изключване (в тематичен и географски аспект). Организацията е призната от публичния, частния и доброволческия сектор като ключов фактор за насърчаване на социалното включване и многообразието в региона и си е извоювала репутация на компетентна и ефективна доброволческа организация.

Интернет страница: www.expandinghorizons.co.uk

\"SIF

Social Innovation Fund (Литва)

Social Innovation Fund е неправителствена организация, основана през 1994 г. и подпомагаща жени в икономически неравностойно положение за осъществяването на позитивни промени в техния живот чрез предоставяне на образователни въможности, социална подкрепа, информация и консултиране. Social Innovation Fund е основател и кординатор на неформалмното сдружение, обединяващо над 60 литовски неправителствени организации за застъпничество към правата на жените.

Интернет страница:www.lpf.lt

\"BDA\"

Българска агенция за развитие (България)

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото. За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, релевантни към настоящите политики на Европейският съюз.

Интернет страница: www.bg-da.eu

\"Formazione

Associazione Formazione 80 (Италия)

Associazione Formazione 80 е неправителствена организация, основана през 1984г. от група изследователи и учители, обучаващи възрастни. Тяхната дейност се фокусира върху разработването и изпълнението на три основни вида проекти – социални и икономически изследвания, разработване и усъвършенстване на обучителни материали/ модули (в областта на обучението за възрастни, ученето през целия живот и професионалното обучение), дейности по насърчаването на мобилността на млади хора в Европа, кариерно консултиране и намиране на работа на хора от различни възрасти, като се обръщане на по-специално внимание на хората, изправени пред социални, културни и икономически проблеми.

Интернет страница: www.formazione80.it

\"Logo\"

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. (Германия)

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. е неправителствена организация, провеждаща общи и професионални програми за последващо обучение. Организацията разработва практически ориентирани курсове, насочени към служители и работодатели в социалната сфера, например деца, млади хора, семейства, жени, възрастни, хора с увреждания, затворници, мигранти, бегълци, бездомници, пристрастени и др. Предлагат се курсове за социално управление, кариерно консултиране, терапевтични курсове, специални програми за обучители и социални работници, насочени към споменатите по-горе целеви групи и други.

Интернет страница: www.bildung.paritaet-nrw.org

Knockanrawley Resource Centre (Ирландия)

Knockanrawley Resource Centre Ltd е проект за развитие на общността, разположен в необлагородения малък провинциален град Tipperary в югоизточна Иландия. Неговата мисия е да насърчи, подпомогне и упълномощи хората и групите в общността да направят промени, които да повишат стандарта на техния живот и общността като цяло.

Интернет страница: www.knockanrawley.ie