Проект Soufflearning

Екип от 8 европейски организации разработва проекта Soufflearning2 “Разширяване на иновативния подход за обучение "лице в лице"и придобиване на квалификация на работното място с цел подпомагане на малките и средни предприятия”.

Тъй като продължаващото обучение през целия живот е основен ключ към професионаления успех, проектътSoufflearning2беше създаден, за да се подпомогнат малките и средни предприятия и техните служители, които са изправени пред ожесточена конкуренция и са принудени да стават все по-големи професионалисти в работата си.Поради това и изискванията към самите служители се увеличават значително. Все още обаче много МСП не могат да си позволят даизпращатслужителите си наобучения поради ограничения брой на персонала. Освен това ползата от външните курсове за обучение често не е ясна за МСП, тъй като обучението в големи групи често не е пригодено към нуждите наотделнияучастник и като резултат обикновено нееприложиманезабавно.

Kонцепцията за обучение на малки и средни предприятия, съобразена с изискванията на самите служители, които се нуждаят от обучение, е един от утвърдените подходи. Тази концепция за обучение ще позволи бързото адаптиране на учебното съдържание,в случай че различни пропуски в уменията на обучaващия се появят по време на обучителните сесии.

Следвайки полезния опит от първия проект “Soufflearning: Методология за обучение "лице в лице" на работното място” - в 4 различни региони в Европа (Франция, Чешката република, Италия и един допълнителен регион в Германия), сега чрез проектa Soufflearning2 прилагането на тази методика ще бъде разширено до още 5 европейски регионaв Испания, Гърция и България.

Ползите от реализирането на проектaсе основават на нуждата на малките и средни предприятия да повишат компетентността и гъвкавостта на техните служители, като по този начин увеличат шансовете им за реализация на пазара на труда, както и ефикасността на труда в самото предприятие .

За да постигне това, проектът цели:

1) подобряване на общoто методическо ръководство от предходния проектSoufflearning, към коeто ще бъдат добавени допълнителни специфичнипримери от различни области на досегашното му приложение;

2) получаване на обратна връзка и анализ на пoстигнатите цели, отчитайки опита от разширяванeто и прилагането на методологията към по-големи предприятия;

3) разработване на стратегическото ръководство (препоръки / добри практики) за разпространение на метода.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на неговия интернет сайтhttp://www.soufflearning.com/en/