Описание на проекта

Предприемачество и отворено учение за създаване на работа (INCUB Training) е двугодишен проект (2014-2016), финансиран от Европейската комисия като част от програмата Еразъм Плюс.

Настоящата световна ситуация, с икономически кризи, застигнали няколко региона и държави, ограничава възможностите за наемане на работна сила, като в същото време предлаганата квалифицирана работна ръка нараства. Това води до нарастване на броя хората, които намират нови начини за правене на бизнес, търсейки помощ за осъществяването на идеите си.

Цели на проекта:

1. Окуражаване и развитие на съвместното учение и критично мислене, посредством стратегическа употреба на технологии за информация и комуникация;
2. Създаване и осъществяване на платформа за електронно обучение, удобна за потребителя, действаща като Отворен източник на образование
3. Представяне на методологии за отворено и гъвкаво обучение на целевите групи;
4. Подобряване на обучителния и професионален капацитет, особено в сферата на стратегическото развитие ( като средство за създаване на организации и позиции, създадени от младежта), организационно поведение и интернационализация.


Новаторският аспект на проекта се състои в развитието на Обучително съдържание, за подобряване капацитета на бенефициентите , спомагайки те да създадат собствена заетост след завършването на образователното или професионално обучение. Това се постига чрез съдействието на Висши учебни заведения (публични институции) и Организации за обучение и развитие (частни институции). Смята се че подобно съдържание може да повлияе на други организации, които да използват в бъдеще този модел за техни обучителни дейности.

 

Интернет страница на проекта: http://www.incubtraining.org/?lang=bg


Партньорски организации:

7. ADRAT (водеща организация)

ADRAT е частна организация с идеална цел, създадена през 1990 година. Партнира си с общини, аграрни асоциации и сдружения, горски и екологични сдружения, културни сдружения и малки и средни предприятия. В сферата и на компетенции влизат селски планински региони с ниска гъстота на населението, изправяйки се с разселването на населението, където аграрното производство все още е от решаващо значение, от социална и икономическа гледна точка. Работи в сътрудничество със сдружения и други организации, като малки и средни предприятия, училища, въвличайки ги в семинари, упражнения и конференции.

Уебсайт: www.adrat.pt

8. Bulgarian Development Agency

BDA е организация с идеална цел, основана в София, България. Организацията се занимава с дейности с публично значение, съсредоточавайки се към проблеми, свързани с регионалното развитие, иновациите, постигане и въвеждане на Европейските цели, като същевременно се подпомага социалното положение в страната.

Website: Bg-da.eu


1. ENTER-EUROPEAN NETWORK FOR TRANSFERAND EXPLOITATION OF EUROPEAN PROJECT RESULTS (ENTER)

E.N.T.E.R. е основана поради четири основни цели:
- Да подкрепя стратегиите на Европейския Съюз чрез разпространяването и използването на резултатите от реализираните и финансирани от Европейските програми проекти, допринасящи за европейските граждани;
- Да предложи на координаторите по европейски проекти възможността да разпространяват информация за техните проекти и резултати сред широката общественост на заинтересувани организации и публични тела;
- да даде на европейските граждани и организации възможността редовно да получават информация за развитието и резултатите на Европейската проектна общност;
- Да даде възможност на заинтересованите организации да намерят Европейски проектни групи и консорциуми за обмен на ноу-хау и развитие на новаторски идеи за проекти.

Уебсайт: www.enter-network.eu

2. Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited

Meath Partnership е ирландска организация, отговорна за изграждането и осъществяването на проекти на местно ниво, в селските райони и развитието на общините в региона. Специализират се в изграждането на възможности за местните общини чрез осъществяването на серии от проекти и програми по проблеми, свързани със социално изключване и хора в неравностойно положение. Те са организация с идеална цел, функционираща като благотворителна фондация и са с 23 души постоянен персонал.

Уебсайт: http://www.meathpartnership.ie

9. UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO


UTAD е основан през 1986, като е един от най-младите университети в Португалия, но вече има своето място и е признат в академичния, изследователски и иновативен сектор.
Ориентиран е към създаването, преноса и разпространението на култура, знание, наука и технологии, UTAD разчита на растящото качество на преподаване, научно изследователка дейност и разпространението му сред обществото с помощта на 5 училища
(Agrarian and Veterinary School, Human and Social Sciences’ School, Technology School, Sciences of Life and Environment School and Nursing Superior School).

Website: www.utad.pt

10. CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE OVIEDO
Търговската Камара на Овиедо е корпорация, управлявана от публичното право, което действа като консултативен орган и връзка с държавната администрация. Тя представлява интересите на 35.000 предприемачи от 69 общини от общо 78-те общини, които съставят автономна област Астурия. Основните дейности са следните:
- Съвети за малки и средни предприятия (консолидация, подобряване на конкурентно-ръб, търговско развитие, и т.н.)
- Професионално израстване: Обучение и заетост
- Международни пазари / външната търговия
- Подкрепа на нови предприемачески инициативи (помагане развитието на нови фирми)
- Иновациите и новите технологии
- Околна среда и енергийна ефективност


Уебсайт: www.camara-ovi.es