“ Мрежа за подпомагане на бежанци ”

Проект “ Мрежа за  подпомагане на бежанци ”

 

Мрежа за подпомагане на бежанци – Образование, Неправителствени организации (НПО) , Публичен орган (Мрежа на бежанци) е двугодишен проект (2016-2018) , финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс. Партниращите страни са Австрия, Германия, Румъния, Холандия, Финландия и Полша. Консорциумът на партньорството се състои от седем организации – DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH  (Австрия), Българска агенция за развитие (България), Volkshochschule Hannover (Германия), ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS (Румъния), Poleski Osrodek Sztuki (Полша) , Nusselder (Холандия) and HELSINGIN KAUPUNKI (Финландия). Проектът има за цел да изследва ролята на неформалното образование за възрастни в новата обстановка с бежанците. Партньорите споделят различни начини за работа с бежанци, за да им помогнат да се интегрират в обществото, в което пристигат до момента,в който ще получат решение за статута си.

Преобладаващият проблем с бежанците е предимно засегнат в Европа и приканва всички заинтересовани страни в обществото за съдействие. Много институции откриха нови начини да работят и да осъществят партньорства и мрежи за работа с бежанци. Проектът цели да проучи новите роли на неформалното образование в насърчаването на интегрирането на бежанците в обществото. Целавата група на проектът е: бежанци, учители, организатори, здравни работници, представители на НПО и държавни органи.

Основната цел е обменът на опит и примери за добри практики между партньорите. Изготвянето на окончателния доклад и брошурата за иновативни начини за подпомагане на имигрантите и бежанците е вторa основна цел . Тези продукти ще бъдат разпространени сред местните и национални заинтересовани страни и документите ще бъдат публикувани в уебсайта на проекта.

Дейностите по проекта включват национални доклади, които съдърьат въведение относно имиграционната ситуация и практиките за интеграция на всяка страна. Има общ шаблон от 20 въпроса, на които всеки партньор търси отговори. Тези доклади са представени и обсъдени на срещите на партньорите. По време на проекта всеки партньор интервюира най-малко 10 имигранти относно имиграционните процеси и добрите практики.Имаме за цел да разберем какво е действало ефективно от гледната точка на самите имигранти. Какво имигрантите считат за добри практики и какво може да се подобрено от тяхна гледна точка? От тези отговори могат да се извлекат добри практики или добри предложения. След като съберат добри практики заедно, всеки партньор избира една практика за експеримент. Тези експерименти се отчитат и се представят в рамките на резултатите, т.е. в окончателния доклад, както и в брошурата за добри практики.

 

Това е проект Еразъм+ KA2 Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни ,координиран от VHS Wien, Австрия. Проектът стартира през 2016г. и приключва през 2018г.

 

Официален уебсайт на проектът : https://networkingrefugees.wordpress.com/