SUMIGRE

Подкрепа за професионалното развитие на обучители занимаващи се с имигранти (SUMIGRE) е проект по програма Еразум+, Стратегически партньорства в областта на обучение за възрастни. Програмата насърчава сътрудничеството за развитие на иновациите и обмена на добри практики на европейско равнище. Тя цели постигането на положителни и дълготраен ефект върху участващите организации и образователната система на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Консорциумът включва 7 партньорски организации от 6 различни страни: Турция, България, Унгария, Чехия, Холандия и Великобритания.

Целите на проекта са:

  • подпомагане ан професионалното развитие на преподавателите, свързани с мигрантите
  • оправомощаване на повече НПО да предприемат действия, насочени към разработване на решения
  • повишаване на обществената осведоменост по въпроса за мигрантите и да получи подкрепата им
  • изграждането на  мрежа от неправителствени организации, занимаващи се с образование за възрастни, публични власти и политици, за да повишат осведомеността си по темата на проекта, да осигурят своя ангажимент и да увеличат междуотрасловото сътрудничество.

За постигането на тези цели, в допълнение към събитията за повишаване на осведомеността и ефективните дейности за разпространение, проектът ще генерира два интелектуални резултата и ще въведе онлайн курс за обучение.

Повече за проекта можете да научите от неговия интернет сайт: sumigre.eu