SUMIGRE

"Подкрепа за професионалното развитие на обучители, занимаващи се с имигранти" (SUMIGRE) е проект по програма Еразъм+, Стратегически партньорства в областта на обучение за възрастни. Програмата насърчава сътрудничеството за развитие на иновациите и обмена на добри практики на европейско равнище. Проектът цели постигането на положителен и дълготраен ефект върху участващите организации и образователната система на местно, регионално, национално и европейско равнище.

Консорциумът включва 7 партньорски организации от 6 различни страни: Турция, България, Унгария, Чехия, Холандия и Великобритания.

Целите на проекта са:

  • Подпомагане на професионалното развитие на преподавателите, свързани с мигрантите;
  • Предоставяне на възможност на повече НПО да предприемат действия, насочени към разработване на решения свързани с мигрантите;
  • Повишаване на обществената осведоменост по въпроса за мигрантите;
  • Изграждането на  мрежа от неправителствени организации, занимаващи се с образование за възрастни, публични власти и политици, за да се повиши осведомеността по темата на проекта.

За постигането на тези цели, в допълнение към събитията за повишаване на осведомеността и ефективните дейности за разпространение, проектът ще генерира два интелектуални резултата и ще въведе онлайн курс за обучение.

Повече за проекта можете да научите от неговия интернет сайт: sumigre.eu