DISEMEX

DISEMEX – Disability Employment Expert (Експерт по заетостта за хората с увреждания)

Целта на нашия проект е обменът на добри практики и сравнителен анализ на стратегиите за най-добри практики, насочени към улесняване на интеграцията на хората с увреждания в първичния трудов пазар и по този начин насърчаване на приобщаването.

От особен интерес са организациите и методите, които намаляват структурните бариери, без да имат благотворителна претенция да помогнат. Целта на DISEMEX са проекти за овластяване, а не прехвърляне.

Целта на разглежданите организации и проекти е да се даде възможност за самоопределение и независимост на хората с увреждания в обществото, а не да се популяризира тяхното възприемане като случаи на грижи и сестрински грижи. Резултатите се записват в протокол и се разпространяват по различни начини.

Като част от Националните срещи по проекта (ТРМ), искаме да проведем работни срещи, на които ще бъдат обсъдени стратегии за най-добри практики за осигуряване на заетост на хора с увреждания. За тази цел ще бъдат посетени съответните организации и институции и ще бъдат проведени работни срещи с участниците в проекта и съответните заинтересовани страни в съответната партньорска държава.

Повече за проекта можете да научите на уебсайта на проекта: http://disemex.eu/