Re.M.I.D.A.

Logo color-01

Проектът Re.M.I.D.A. - Обновени модели за включване на възрастни в неравностойно положение е проект за 24 месеца по програма ERASMUS + на Европейския съюз.

Проектът ще продължи от 1 септември 2019 г. до 31 август 2021 г.

Проектът R.E.M.I.D.A. има намерение да допринесе за справяне с проблема със социалното изключване на възрастните в неравностойно положение над 45, в съответствие с действията, изпълнявани от държавите-членки. Безработицата във възрастовата група на по-възрастни рискува да стане замръзнала във времето, защото често се отнася до слабо образовани работници, с ниска квалификация или с остаряла квалификация и умения, имигранти или бивши затворници. Ето защо действията в подкрепа на социалното включване на хора над 45 възраст са обосновани. 


Проектът „REMIDA - Обновени модели за включване на възрастни в неравностойно положение“ е създаден с цел да подкрепи социалното и работещо включване на възрастни на възраст 45+ в риск от изключване (ниска квалификация и умения, остарели умения, имигранти ...) чрез определяне и тестване на иновативен модел на интервенция, насочен към постигане на лично овластяване и повишаване на неформалните и неформални умения / способности на тази целева група.

Директната целева група (поне 50% жени):
- оператори, работещи за социално включване на възрастни в неравностойно положение;
- възрастни на възраст 45+, изложени на риск от социално изключване;
- представители и / или ръководители на образование, обучение, оценка и насоки за възрастни
организации;
- експерти / изследователи в методологиите за образование за възрастни;
- представители на местната власт и държавни организации.

 

Интернет сайт: https://remidaproject.eu/