Професионално обучение и образование

  • Новаторски образователни и обучителни програми
  • Европейска квалификационна рамка
  • Мрежа за професионално обучение

За да осигури икономическото и социално развитие, БАР улеснява технологичния и иновационен трансфер от университети, изследователски центрове и други образователни институции към бизнес организациите. Агенцията подпомага развитието на професионалното образование и обучение чрез осигуряване на консултации, изследвания, анализ, информация и чрез стимулиране на европейското сътрудничество и взаимно обучение. БАР осигурява достъп до голямо обем от източници на икономическа и научна информация, изготвя новаторски образователни и обучителни материали и осигурява тяхното разпространение на българския пазар. Агенцията участва в процеса на изграждане на Европейска квалификационна рамка посредством въвеждането, разработването и подпомагането на програми за професионално образование и обучение и други дейности, свързани с младите хора и европейското образование и култура. БАР е тясно свързана с работодателските услуги и съдейства за въвеждането на европейската работодателска стратегия чрез диалог със социалните партньори на европейско равнище и чрез участието в промотирането на европейската политика и дейности за развитие на ученето през целия живот.