Европейско сътрудничество

  • Създаване и поддържане на контактна и бизнес мрежи
  • Мрежа за обмяна на информация
  • Центрове за върхови постижения

 

БАР работи в посока изграждане на контактни и бизнес мрежи сред международните и национални обществени и частни организации, образователни институции и власти. Нашата цел е изграждането на мрежа за информационна обмяна за сътрудничество с международни организации и асоциации с близък предмет на дейност. За тази цел БАР цели улесняването на технологичния и иновационен трансфер между пазарните участници и разпространението на добрите практики, също както и изграждането и поддържането на центрове за върхови постижения. Инициативите за междурегионално сътрудничество и дейности за поддържане на партньорство целят не само да подобрят ефективността на политиката за регионално развитие, но също и да се създаде обща стратегия, основана на партньорство, планирано въз основата на мащабна инфорамционна обмяна и споделяне на опит. За постигането на тези цели БАР създаде мрежа от организации-членки, целяща да заздрави икономическото, социално и културно сътрудничество.