ИТ образователни апликации

  • Приложения за отворено и дистанционно обучени
  • е-обучение

 

БАР обръща специално внимание на създаването, планирането и въвеждането на специални потребителски он лайн обучителни курсове по поръчка, по различни технически, управленски или педагогически въпроси (виж примери). БАР разработва е-обучителни платформи, които да подпомагат създаването, предаването и управлението на образователни програми и подкрепящо сътрудничество, както и дава на обучаващите се възможността да получат наставление, да споделят добри практики и да си взаимодействат с другите обучаващи се. БАР може да разработи специализиран  образователен софтуер, демонстрация на продукти и софтуерна симулация, за да посрещне специфичните нужди на потребителите.