Социална интеграция

  • Изграждане на гражданско общество и заздравяване на демократичните принципи в обществото.
  • Оказване на подкрепа за социалната и лична интеграция на хора от рискови групи, които са в неблагоприятно социално положение, инвалиди или се нуждаят от помощ.
  • Оказване на подкрепа за и промотиране на равнопоставеността между половете.

 

БАР подпомага демократичните и интеграционни процеси в социалния сектор чрез иницииране и поддържане на инициативи от частния и неправителствения сектор, свързани с образованието, здравеопазването, културата, спортта, туризма, административната реформа и други сфери на обществения живот. БАР допринася за социалната интеграция на групи в неблагоприятно социално положение чрез консултиране и осигуряване на информация, организиране на обучителни програми в сферата на гражданското образование и образованието за възрастни. Агеницията работи за посрещане на нуждите на новото междукултурно общество на Европа. Нашата организация осигурява предложения и сътрудници при създаването и развитието на програми и инструменти за междукултурно образование, целящи да посрещнат нуждите на образователния и трудовия сектор. БАР цели да повиши езиковите, професионални и социални компетенции на хората в неблагоприятно положение, което да подпомогне тяхното пълноценно участие на пазара на труда, както и да подобри техния социален статус.