За нас

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.

За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, свързани с настоящите политики на Европейският съюз:

Зелено развитие

Осъществяване на дейности, насочени към подобряване на качеството на въздуха и водите, намаляване изхвърлянето на вредни емисии, опазване на околната среда.

Общество на знанието

Mодернизиране на образованието и обучението в контекста на Информационното общество, основано на пълно социално включване на всички групи в обществото; насърчаване трансфера на технологии и иновации от сектора на образованието към бизнес сектора, като по този начин подпомага развитието на средния и малък бизнес в България; насърчаване на публично-частното партньорство и създаване на контактни мрежи за обмен на най-добри практики.

Дейности

За осъществяване на своята мисия, сдружението извършва изследователска, консултантска, образователна и информационна дейност, организира публични прояви, предоставя техническа и оперативна помощ и др.